· 

COMUNICAT DE PREMSA: Els cabals ecològics són essencials i prioritaris per la vida dels rius de les conques internes i no s’han de tocar.

És inadmissible tècnica i científicament que es proposi reduir els cabals de manteniment aprovats per l’ACA en els trams finals del Llobregat, Muga i Ter en una mitjana del 90% que implica un atemptat ambiental sobre la conservació de la Biodiversitat.

 

La Federació Ecologistes de Catalunya EdC davant de l’acord anunciat pel Govern de la Generalitat de Catalunya sobre l’aprovació de tres acords per optimitzar l'ús de l'aigua en l'escenari d'emergència per sequera manifesta:

 

El tercer acord aprovat avui aplica els cabals d’emergència en els rius Muga, Ter i Llobregat, amb l'objectiu de preservar més aigua als embassaments de les conques internes. En aquests tres rius es fixen uns nous cabals d’emergència en tres trams.

 

Les reduccions dels cabals de manteniment representen:

 

1.    Llobregat a Sant Joan Despí: 250 litres per segon. Cabal de manteniment previst 4.300l/s  - REDUCCIÓ APLIDA DEL 94%

2.    Ter, des del Pasteral fins a la desembocadura: 600 litres per segon. Cabal de manteniment previst 5.500l/s    REDUCCIÓ APLIDA DEL 89%

3.    La Muga, des de Pont de Molins fins al mar: 40 litres per segon. Cabal de manteniment previst 1.200l/s    REDUCCIÓ APLIDA DEL 96%

 

Per tot això des d’EdC considerem que reduir els cabals ecològics suposa un greu error que tindrà afeccions ambientals importants especialment afectant greument a la conservació de la biodiversitat.

 

La llei d'aigües considera prioritaris els cabals ecològics sobre la resta d'usos, indicant que els cabals ecològics són una restricció prèvia als usos, no obstant això, en els diferents cicles de planificació i especialment en els plans de sequera, es prioritzen els usos per davant dels cabals ecològics. És per això que es sol·licita una revisió d'aquesta planificació sobre la base de l'excés de demanda actual i futura que és la causant del problema d'escassetat que ens afecta.

 

És urgent, per tant, planificar des d'un punt de vista global de les conques internes i assegurar la preservació dels valors ecosistèmics que directament beneficien a la pròpia conca, així com assegurar els cabals ecològics i la continuïtat fluvial moltes vegades amenaçada pels usos hidroelèctrics de les centrals.  

 

La construcció massiva de centrals eòliques i solars ha suposat l'augment d'energia disponible exponencial, sense afectar recursos essencials que puguem limitar com el sol i el vent. Aquest fet justifica la parada de les centrals hidroelèctriques que si afecten un recurs essencial finit com és l'aigua, que tindrien de deixar de funcionar per risc greu ambiental, ja previst en la normativa al ser concessions públiques.

 

Per tot això, i davant la situació d'escassetat d'aigua actual i en el futur, en el context de canvi climàtic, des d’EdC reclamem, a la Generalitat:

 

1- Prioritzar el manteniment dels cabals ecològics en les conques internes, entenent aquestes com a recurs essencial pel seu elevat valor ecosistèmic, i la interrelació de tota la conca. Entendre que el cabal de manteniment a més d'aportar inquantificables serveis ecosistèmics és fonamental al llarg de tota la conca, de la qual depèn una important activitat econòmica fins a la mar.

 

2- Reducció mitjançant la reconversió de regadius actuals a secà (finançat pels Plans de desenvolupament rural) prioritzant: zones declarades vulnerables per nitrats, aiguamolls inclosos a la Xarxa Natura 2000 i afectats per dèficit hídric i grans comunitats de regants en zones salines .

 

3- Revisió i adequació de les demandes de cultius existents cap a cultius més propis del clima de les conques internes que tinguin menors exigències de demanda d'aigua i major adaptació als períodes de sequera.

4- Mentre  duri el període extrem de sequera, aplicar un ERTE a totes les plantes d’embotellament de begudes no alcohòliques i alcohòliques, que capten aigües de les conques inernes, i que suposen un consum anual aproximat de 5 milions de m3, que suposa el 80% del consum anual d’aigua domèstica de la ciutat de Barcelona.

 

5- Les macrogranges haurien d’aturar la seva activitat mentre es mantingui el període d’emergència de sequera.

 

Davant de la gravetat d’aquestes mesures, Ecologistes de Catalunya, elevarà una denúncia a les instàncies competents.