NOTA DE PREMSA: "Mèlia Plaça Sant Joan (Lleida)"

NOTA DE PREMSA

 

“ Mèlia Plaça Sant Joan (Lleida) ”

 

Des d’Ipcena considerem que en base al informe de doctorarbol.com, la decisió de treure la mèlia es política i administrativa, ja que l’informe es taxatiu alhora d’afirmar que “ l’opció d’ancorar l’arbre és factible”.

 

Admetem que l’arbre té una problemàtica associada al sistema radicular, i amb tota seguretat com recull l’informe es deu al sistema inicial de plantació a sobre d’un escocell elevat del terra probablement en tenir un subsòl no adequat.

 

Dit tot això considerem que l’arbre en qüestió, donat el seu extraordinari vigor manifest en el desenvolupament de branques i tronc es mantingui a la plaça atenent el seu valor extraordinari per ser l’únic punt verd en una plaça extraordinàriament dura, com també recull l’informe de Doctorarbol.com.

 

Ara bé caldria fer unes actuacions que proposem tot seguit:

 

Cal fer-li una esporga important amb la finalitat de reduir-li el pes i alhora baixar-li el punt de gravetat, de forma que guanyarà la seva estabilització.

 

L’arbre disposa d’un tronc baix amb una alçada des de terra a la bifurcació de les branques de només 2,5 metres. Aproximadament parlem de poc més d’un 1m3, la qual cosa li confereix una densitat mitjana de la fusta que amb l’esporgada no superarà una tona de pes. Aquestes són unes característiques que el fan fàcilment subjectable amb un risc de caiguda baix.

 

També caldrà fitxar-lo mitjançant un punts i estructura mínima d’ancoratge movent-lo simplement uns 8 cm en direcció al nord o l’església per evitar que les reixes superiors li afectin al troc o treure les mateixes reixes.


Descarga
Informe IPCENA mèlia Plaça Sant Joan Lleida
Informe Ipcena mèlia Pl Sant Joan Lleida
Documento Adobe Acrobat 323.0 KB
Descarga
Imatges mèlia com quedaria després d'esporgar
Captura.JPG
Imagen JPGE 163.6 KB

INFORME PRESENTAT


IPCENA - Institució de Ponent per la Conservació i l'Estudi de l'Entorn Natural. Entitat declarada d’Utilitat Pública. Inscrita al Registre d'Associacions de Lleida núm.1312, i Registre de l’Ajuntament de Lleida d’Associacions núm. 413 CIF núm. G-25258393, Tel. Fax. - 973 – 263793 Pl. Gramàtics, núm. 2 baixos Lleida. En nom de la qual actua en Joan Vàzquez, com a Secretari (DNI 78.067.092). Correu-e: ipcena@ipcena.org                                                                                                                          

 

Lleida, 24 de febrer de 2021

 

A l’atenció de Sergi Talamonte Sánchez, Regidor d’Habitatge i Transició Ecològica de la Paeria de Lleida.

 

IPCENA es una entitat ecologista, declarada d’utilitat pública, que actua en l’àmbit de les comarques lleidatanes, dedicada a la conservació i defensa del medi, que aposta pel desenvolupament sostenible.

 

Que davant del conflicte generat a l’entorn de la mèlia de la plaça de Sant Joan, des de la vostra regidoria sens van trametre, el 16 d’aquest mes de febrer, els dos informes que vàreu encarregar,  perquè des d’Ipcena poguéssim tenir-los en compte i fer les nostres consideracions, via informe.

 

Dels dos informes tramesos, tindrem en consideració alhora d’emetre el nostre el de l’empresa “Doctor Arbol” simplement perquè considerem que es una empresa sense lligams amb la Paeria, en canvi l’altra, del Grup EULEN, es una empresa que acaba de rebre una concessió juntament amb l’empresa BIOSCA per la gestió de part de la jardineria per part de la Paeria.

 

Dit això passem a detallar el informe encarregat per Ipcena-EdC.

 

Prèvies.

 

1- “En primer lloc incloíem la  Declaració Europea de l'Arbre Ornamental.

 

La present declaració té com a objectiu determinar les principals relacions entre l'individu i l'arbre ornamental.

 

Article 1

 

L'arbre és un ésser viu. Neix, es desenvolupa i mor. No obstant això, la seva existència no està a la mesura de l'escala humana i pot dilatar-se al llarg de diversos segles.

 

Article 2

 

Entorn de l'arbre, l'ésser humà distingeix generalment:

 

L'arbre del bosc que produeix la fusta i que li permet refugiar-se, embellir i millorar el seu confort. L'arbre fruiter que li alimenta. L'arbre ornamental que, per les seves nombroses funcions juga un paper essencial en l'equilibri ecològic dels mitjans rurals i de la ciutat.

 

Article 3

 

Els arbres ornamentals portadors d'història i de símbols són els testimonis de l'evolució de les societats humanes. Constitueixen un patrimoni viu que hem rebut, que hem de conservar i millorar per a transmetre'l. La perennitat de tals patrimonis, donada la diversitat de les situacions d'ordre ecològic o cultural, només pot garantir-se amb l'elaboració de programes complets que continguin: la informació a la població, el desenvolupament de la recerca, i totes les accions de concepció, de gestió, de manteniment i d'enriquiment d'aquestes plantacions, amb una constant inquietud per la qualitat.

 

Les autoritats municipals que són els garants d'aquesta perennitat i de la transmissió d'aquest patrimoni, han d'encoratjar l'elaboració de tals programes a llarg termini i vetllar per la seva posada en marxa.

 

Article 4

 

El reconeixement científic de l'arbre comença a desenvolupar-se, però roman encara embrionari. Els progressos de la ciència en aquest àmbit necessiten mitjans tècnics, financers i humans que han d'assumir-se per institucions públiques o privades, secundades per les comunitats nacionals, europees i internacionals.

 

Article 5

 

L'arbre ornamental està sotmès a dificultats específiques que impliquen aplicar-li cuidats particulars amb la finalitat de mantenir-lo en un estat satisfactori i assegurar la seguretat dels usuaris. L'organització i execució d'aquests treballs són portadores d'una activitat econòmica creadora d'ocupació i de riquesa, que cal sostenir.

 

Article 6

 

Les competències necessàries per a una gestió dinàmica de tal patrimoni requereixen formacions específiques en tots els nivells de la concepció, decisió i de la intervenció. L'harmonització d'aquestes formacions ha de realitzar-se en el si de la Comunitat Europea tenint en compte les singularitats culturals.

 

Article 7

 

La conservació dels arbres requereix bones pràctiques d'arboricultura ornamental. Una mateixa voluntat d'intercanvi i de cooperació han d'animar als responsables amb la finalitat de fer progressar els mètodes i tècniques per a aconseguir un mateix nivell de competència en tots els països de la Comunitat Europea.

 

Article 8

 

La informació al públic ha de ser sustentada per un constant interès educatiu tant per al nen a l'escola com cap a l'adult i cap a la família en qualsevol lloc.

Aquesta sensibilització ha de permetre a la ciutadania descobrir els arbres i implicar-se en la preservació d'aquest patrimoni.”

 

2- “Amb data 29 de maig de 2009, l'Ajuntament de Lleida, va adoptar en el ple l'acord d'aprovació inicial de l'Ordenança per a la protecció i gestió dels Espais Verds de Lleida.

 

TÍTOL I Disposicions generals. Objecte i àmbit d’aplicació́ Article 1 Objectius Regular la creació́, conservació, ús i gaudi dels espais verds i els elements que li són propis existents en el terme municipal de Lleida, per tal d'aconseguir una millora de les condicions ecològiques i ambientals del medi urbà̀ i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

 

20.3. Infraccions molt greus. Es consideren infraccions molt greus:  arrencar, trencar, cremar, tallar, doblegar arbres i arbusts, així́ com qualsevol de les seves parts com arrels, troncs, branques o l’escorça i, en general, qualsevol acció́ que suposi el deteriorament de l’estat vegetatiu de l’element”.

 

3- Informe presentat. el 26/10/20 a l’ajuntament per part de l’empresa Doctorarbol.com, d’aquest informe cal destacar els següents aspectes que descriuen a l’informe:

 

(SIC)  “Considerem que l’arbre té una forta singularitat, no tant pel que és, ja que es tracta d’un arbre jove de, relativa, recent plantació, sinó més aviat pel que fa: és l’únic punt verd en aquella zona de la plaça i actua generant força beneficis de reducció de la duresa de la plaça”.

 

e) L’opció d’ancorar és factible i és una decisió de prioritats o de saber determinar el valor de l’arbre i quin cost pot tenir el seu manteniment, el fet però de que es tracti d’un arbre jove amb defectes greus no ho recomana.

 

Maria Elena Mur Cacuho, Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona amb el número de col·legiada 1586, Màster en Biodiversitat per la Universitat de Barcelona, membre de la secció de botànica de l’IEI i amb experiència laboral a l’Arboretum, atenent l’encàrrec de l’entitat (IPCENA) Institució de Ponent per la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural - Ecologistes de Catalunya, d’un informe  sobre l’arbre de la plaça de Sant Joan una mèlia  (Melia adzedarach), emeto el següent informe ambiental.

 

3-  Descripció de la nostra proposta.

 

Com a tècnica d’Ipcena- EdC, considero que en base al mateix informe de doctorarbol.com, la decisió de treure la Mèlia es política i administrativa, ja que l’informe es taxatiu alhora d’afirmar que “ l’opció d’ancorar l’arbre és factible”.

 

Admetem que l’arbre té una problemàtica associada al sistema radicular, i amb tota seguretat com recull l’informe es deu al sistema inicial de plantació a sobre d’un escocell elevat del terra probablement en tenir un subsòl no adequat.

 

Dit tot això considerem que l’arbre en qüestió, donat el seu extraordinari vigor manifest en el desenvolupament de branques i tronc, proposo que es mantingui a la plaça atenent el seu valor extraordinari per ser l’únic punt verd en una plaça extraordinàriament dura, com també recull l’informe de Doctorarbol.com.

 

Ara bé caldria fer unes actuacions que proposem tot seguit:

 

Cal fer-li una esporga important amb la finalitat de reduir-li el pes i alhora baixar-li el punt de gravetat, de forma que guanyarà la seva estabilització.

 

L’arbre disposa d’un tronc baix amb una alçada des de terra a la bifurcació de les branques de només 2,5 metres. Aproximadament parlem de poc més d’un 1m3, la qual cosa li confereix una densitat mitjana de la fusta que amb l’esporgada no superarà una tona de pes. Aquestes són unes característiques que el fan fàcilment subjectable amb un risc de caiguda baix.

 

També caldrà fitxar-lo mitjançant un punts i estructura mínima d’ancoratge movent-lo simplement uns 8 cm en direcció al nord o l’església per evitar que les reixes superiors li afectin al troc o treure les mateixes reixes.

 

Finalment proposem que aplicant aquestes actuacions de millora mantinguin la Mèlia en observació durant un any, i que l’esporgada es realitzi aviat atenent que en poc temps sortiran les fulles i la saba s’activarà.

 

Afegim una foto real de l’arbre i un retoc informàtic per veure com podria quedar esporgat l’arbre.

                                                                                                                                        

Per tot el que s’ha exposat demanem que es mantingui la Mèlia de la plaça de Sant Joan pel seu valor ambiental i social i s’admeti la proposta que presentem.

 

Valorem la proposta de l’ajuntament d’ambientalitzar la plaça de Sant Joan amb la plantació d’arbrat, tot i que ara per ara tant sols es un proposta que té un llarg recorregut, a la qual Ipcena donarà suport.

 

En tot cas en aplicació de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, preguem ens inclogui com a part interessada en l’expedient i tingui el grat de comunicar-nos la decisió que prengui al respecte atenent el compliment de la normativa administrativa.

 

Rebi una cordial salutació.

 

 

 

 

Atentament

 

 

 

 

Joan Vàzquez i Mendieta                                                  Maria Elena Mur Cacuho                                 

Secretari d’IPCENA                                                            Ambientòloga