NOTA DE PREMSA: Destrucció de la vegetació de ribera perimetral de 5 basses de reg de Vallmanya a Alcarràs


NOTA DE PREMSA

23.02.2021

Imatges de la maquina giratòria de grans dimensions triturant en aquests moments els arbres amb una desbrossadora situada a a part final del braç, amb les restes de la vegetació a primer pla totalment estellada.
Imatges de la maquina giratòria de grans dimensions triturant en aquests moments els arbres amb una desbrossadora situada a a part final del braç, amb les restes de la vegetació a primer pla totalment estellada.

Ipcena-Edc denuncia la destrucció de la vegetació de ribera perimetral de 5 basses de reg de Vallmanya a Alcarràs

 

Texte de la denúncia que hem presentat als Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Lleida

 

IPCENA és una organització ecologista, declarada d’utilitat Publica que té per objectiu la defensa del medi ambient i aposta per projectes respectuosos amb un desenvolupament sostenible.

 

La denuncia la realitzem dirigida a la Sra. Maria Dolors Tella Albareda, cap del Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Lleida.

 

Atenent la gravetat dels fets us presentem una denuncia, perquè en base a les vostres competències, realitzeu una inspecció i preventivament paralitzeu les obres en qüestió denunciades, i obriu un expedient disciplinari i sancionador.

 

 

Fets denunciats

 

La denuncia la realitzem, per la destrucció de la vegetació perimetral de 5 basses prop de la bassa o dipòsit d’aigua publica de la població d’Alcarràs, amb les coordenades: 41.6052050 0.4368970.

 

L’acció de destrucció de la vegetació natural perimetral de les basses, la realitzen amb una maquina giratòria de gran port que te a la punta del braç una desbrossadora, que esmicola arbres i vegetació arbustiva.

 

Les basses de reg en construcció de terra compactada, tenen una franja de diferents tipus d’arbres la majoria de ribera, juntament amb una franja de canyissar, que son el refugi i zona d’hivernada i cria de nombroses especies de fauna especialment ocells, i també amfibis i rèptils, de moltes especies protegides, que amb la destrucció del refugi que suposa aquesta vegetació i en el inici de l’època d’aparellament, pot tenir conseqüències molt greus pel seu sosteniment, amb la destrucció del seu habitat vital.

 

Normativa infringida

 

LLEI 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals

 

Article 11

 

1. S'entenen per zones humides, als efectes d'aquesta Llei, les zones naturals de maresma, aiguamoll, torbera o aigües rases, permanents o temporals, d'aigües estancades o corrents dolces, salabroses, salines, amb la inclusió de les zones d'aigües marines la profunditat de les quals no excedeix els sis metres.

 

Totes les zones humides han d'ésser preservades de les activitats susceptibles de provocar-ne la recessió i la degradació, mitjançant les normes corresponents aprovades pels Departaments competents.

 

2. A les ribes dels llacs i dels embassaments i a les zones del litoral s'han d'establir per reglament faixes de protecció dins les quals no es permeti ni l'execució d'obres d'urbanització, ni noves construccions de caràcter permanent, llevat dels casos d'indubtable interès públic o d'utilitat social.

 

3. El planejament urbanístic de les àrees que en el futur siguin destinades a l'acolliment d'assentaments urbans que afectin o puguin afectar la faixa de 100 metres adjacents a la zona de domini públic litoral ha de garantir la permeabilitat i l'accessibilitat a les platges, l'assolellament i la preservació del paisatge consolidat des dels nuclis tradicionals.

 

RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües

 

Article 111

 

De les zones humides

Concepte i característiques.

 

1. Les zones pantanoses o que s’entollen, fins i tot les creades artificialment, tenen la consideració́ de zones humides.

 

2. La delimitació́ de les zones humides s’ha de fer d’acord amb la legislació́ especifica corresponent.

 

3. Qualsevol activitat que afecti aquestes zones requereix l’autorització́ o la concessió́ administrativa.

 

4. Els organismes de conca i la Administració́ ambiental competent han de coordinar les seves actuacions per a la conservació́, la protecció́ eficaç̧, la gestió́ sostenible i la recuperació́ de les zones humides..

 

Article 116. Accions constitutives d’infracció́.

 

Es consideren infraccions administratives:

 

a) Les accions que causin danys als bens de domini públic hidràulic.

 

b) La derivació́ d’aigua de les seves lleres i l’aflorament d’Aigües subterrànies sense la concessió́ o l’autorització́.

 

c) L’incompliment de les condicions imposades a les concessions i les autoritzacions administratives a les quals es refereix aquesta Llei, sens perjudici de la seva caducitat, revocació́ o suspensió́.

 

d) L’execució́, sense la deguda autorització́ administrativa, d’altres obres, tasques, sembres o plantacions a les lleres publiques o a les zones subjectes legalment a algun tipus de limitació́ en la seva destinació́ o el seu ús.

 

h) L’obertura de pous i la instal·lació en aquests pous d’instruments per extreure aigües subterrànies sense disposar prèviament de la concessió́ o l’autorització́.

 

Per tot el exposat us demanem:

 

Que atenent les presumptes infraccions molt greus, comeses pels responsables.

 

Paralitzeu la destrucció de la vegetació al voltant de les basses per considerar que afecta a l’habitat de moltes especies protegides en ple període d’aparellament.

 

Per vulnerar la normativa vigent que en tot cas requeriria una autorització administrativa que ni tenen ni podrien obtenir en aquesta època una de les mes critiques, en la reproducció de les especies.

 

Que en base a les lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i els drets que concedeix a les parts interessades, com a Garanties del procediment, així com la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Us demanem que ens tingueu com a part interessada i personada, i ens informeu de forma motivada sobre els fets greus denunciats.