· 

IPCENA I FAPAS demanem a la Síndica del Conselh Generau d'Aran que l'agent involucrat en la mort de Cachou, sigui cautelarment apartat del seguiment d'óssos


A l'atenció de la Sra. Maria Vergés, Sindica del Conselh Generau d'Aran.

 

Atenent els fets recents referits a la investigació del jutjat de Vielha, sobre la mort de l'os Cachou, des d'IPCENA com a entitat personada en el procediment penal juntament amb l'associació FAPAS, us trametem el següent document perquè el tingueu en consideració.

 

PRIMER: Que l'entitat que represento com a associació no governamental sense ànim de lucre, i declarada d'utilitat publica que treballa en benefici de la comunitat i per l’interès general dels ciutadans, entre altres objectius, la conservació del patrimoni natural i la protecció i restauració de la biodiversitat, es troba personada com a acusació particular per a contribuir a esclarir i aportar la seva contribució a l'enfortiment del procediment penal seguit en el Jutjat Únic de Primera Instància i Instrucció de Vielha per la mort de  l'ós Cachou, espècie catalogada en perill d'extinció i protegida per la normativa en vigor. En el particular cas de la mort de l'ós Cachou, aquesta part juntament amb l'associació Fapas va ser l'única ONG i associació que des del primer moment va considerar la hipòtesi de l'enverinament com a causa de la mort de l'ós Cachou. Els extensos desenvolupats per totes dues entitats en relació a l'ós bru, han possibilitat desenvolupar i posseir un know-how específic sobre la biologia i ecologia de l'ós bru.

 

En nom de la necessària col•laboració institucional entre organismes i entitats la fi comuna de les quals és la conservació de la biodiversitat, la protecció del patrimoni natural i la salvaguarda de l’interès generals, les dues entitats que treballem i ens hem personats unides en el present procediment penal, estaran a la disposició del Conselh Generau, com administració que té atribuïdes les competències de medi ambient i conservació de la biodiversitat en l'àmbit territorial de la Val d'Aran, i de l'Administració de Justícia, per a col•laborar i aconseguir una adequada i obligada sanció i condemna als responsables de la mort de l'ós Cachou, amb la fi d'evitar practiques il•legals amb especies en perill d'extinció, i evitar que es tornin a repetir.

 

SEGON: La possibilitat certa que la persona detinguda en el procediment penal per la mort de l'ós Cachou, deixada posteriorment en llibertat amb càrrecs, com a treballador del Coselh Generau tingui accés a dades del seguiment de l'ós, informes o qualssevol altres documents i que pogués modificar-los o influir per a utilitzar-los en el seu propi interès, podria contaminar el procediment penal seguit en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció Únic de Vielha. Tant al conjunt de la societat en general com aquesta part en particular, no entendrien que un detingut, i deixat en llibertat amb càrrecs, en relació amb la mort de l'ós Cachou que treballa en aquest Conselh Generau, continués desenvolupant els seus treballs en el departament de medi ambient del Conselh, vinculats a treballs de camp en el medi natural en hàbitats i zones osseres, i continuï treballant en projectes o treballs relacionats amb la conservació de les poblacions d'óssos bruns (entre ells el projecte Piros Life), mentre es desenvolupa un procediment penal en el qual es troba sent investigat per la seva suposada participació en la mort d'un ós bru.

 

El respecte a la presumpció d’innocència del detingut, que aquesta part reconeix tant al seu treballador com a la resta de ciutadans i investigats en compliment de les garanties constitucionals sobre la matèria, no ha de ser obstacle ni impediment per a establir i adoptar en nom del principi de precaució i bon govern, mesures administratives i reorganització dels llocs de treballs.

 

Per aquesta raó, us demanem que la conselleria de Territori, Paisatge i Gestió ambiental del Conselh Generau, actuí en aquest sentit per tal de prevenir i evitar la contaminació certa del procediment penal seguit en el Jutjat referit i la pèrdua d’objectivitat i imparcialitat d'aquesta administració.

 

TERCER: La gravetat de l'esdevingut amb la mort d'una espècie en perill d'extinció produïda per causes no naturals i de manera intencionada, obliga a aquesta administració en general, hi ha la seva conselleria de Territori, Paisatge i Gestió ambiental del Conselh Generau , en particular a fer un treball modèlic i amb una absoluta transparència en tot el relacionat amb aquest procediment penal, així com quant a la conservació del Patrimoni natural de la Val d'Aran i una de les especies més valuoses i autèntica joia natural de la biodiversitat aranesa com és l'ós bru. Requisits d'altra banda que se li presumeix a tota administració i a la qual es troba obligada en compliment d'entre altres normes.

 

La Llei 40/2015, d' 1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic i de la Llei 19/2013, de Transparència i Bon Govern. Article 3. Llei 40/2015, d' 1 d'octubre: 1. Les Administracions Públiques serveixen amb objectivitat, els interessos generals.. Hauran de respectar en la seva actuació i relacions els següents principis:

 

a) Servei efectiu als ciutadans.

b) Simplicitat, claredat i proximitat als ciutadans.

c) Participació, objectivitat i transparència de l'actuació administrativa.

d) Racionalització i agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió.

 

Article 1. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Objecte. Ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

 

Article 7. Informació de rellevància jurídica. Les Administracions Públiques, en l'àmbit de les seves competències, publicaran: a) Les directrius, instruccions, acords, circulars o respostes a consultes plantejades pels particulars o altres òrgans en la mesura en que suposin una interpretació del Dret o tinguin efectes jurídics.

 

En virtut de l'exposat: SOL·LICITO:

 

Que tenint per presentat aquest escrit, se serveixi admetre'l, i en virtut d'aixà procedeixi a:

 

a) Comunicar a aquesta part quines mesures adoptarà aquesta Administració amb el treballador d'aquesta entitat i detingut en el procediment penal en relació amb la mort de l'ós Cachou.

 

b) En el cas que no hagi adoptat cap mesura, procedeixi a adoptar com més aviat millor, i mentre duri el procediment penal i fins existeixi sentència en aquest, a reorganitzar les activitats del detingut, apartant-li de qualsevol activitat, treball o projecte, que tingui relació amb la conservació, seguiment, estudi de les poblacions d'óssos bruns, i evitant que el detingut i investigat pugui alterar el curs del procediment penal, mitjançant el seu accés a documents, informes que puguin ser modificats o alterats en la seva qualitat de treballador , de la conselleria de Territori, Paisatge i Gestió ambiental.

 

c) Procedir a la publicació de tots els treballs desenvolupats en relació amb l'ós bru, estadístiques sobre pagament d'indemnitzacions per danys d'óssos, així com els estudis econòmics o científics que hagi desenvolupat o en els quals hagi participat aquesta entitat, inclosos els del programa PirosLife, en el portal de transparència (excepció feta de les dades GPS d'ubicació i/o zones de refugi que poguessin posar en risc la conservació de la pròpia espècie). I per deixar-ne constància i tingui els efectes oportuns.

 

Que en base a les lleis 39/2015, d' 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i els drets que concedeix a les parts interessades, com a Garanties del procediment, així com la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Que ens tingueu com a part interessada i personada i ens informeu de forma motivada, en els terminis que fitxa la normativa.

 

 

Lleida, 23 de novembre de 2020


La mateixa petició, també l'hem tramitat al Conseller Francés Bruna, Conseller de Territori, Paisatge i Gestió ambiental del Conselh Generau  d’Aran.