· 

Gravíssim abocament d’aigües residuals amb sang d’animals sacrificats a l’antic escorxador de Navès al Solsonès


L’antic escorxador de Navès, provoca un greu abocament d’aigües residuals a la llera publica del torrent mal afluent del riu Aiguadora de la conca del Llobregat, formades principalment per sang dels animals sacrificats.

 

Avui dimarts 16 de gener de 2018, un grup d’agents del SEPRONA de Lleida, s’han personat a la zona de l’antic escorxador intercomarcal Bergada Solsonès, per fer una inspecció i aixecar acta del besament d’aigües residuals de l’escorxador, adquirit fa anys per l’empresa, Comercial Salvi de Caldes de Montbui.

 

Ipcena i membres de la plataforma salvem Aiguadora, hem presentat també una denuncia davant del director de l’ACA a Barcelona, exigint l’obertura d’un expedient disciplinari i sancionador, en considerar que s’ha produït des de fa temps una molt greu infracció en matèria d’abocaments, per la qual cosa demanem a l’ACA el tancament del recinte industrial mentre no aturi el vessament i restauri els d’anys produïts.

 

Atenent la gravetat dels fets de la denuncia que ara presentem, li demanem que de forma urgent obrin un expedient disciplinari i sancionador per les greus infraccions comeses. La denuncia la fem contra els responsables de l’empresa, Comercial Salvi de Caldes de Montbui, actuals propietaris de l’escorxador del pla d’en Ros a Navès, al Solsonès, antic escorxador intercomarcal Bergada – Solsones.

 

La denúncia, la presentem per haver realitzar des de l’escorxador abocaments d’aigües i fangs residuals sense tractament de depuració, vessament realitzat inicialment al torrent Mal, afluent del riu Aiguadora, i aquest del Cardener, pertanyent a la conca del Llobregat.

 

Els besaments van ser localitzats ahir dilluns 15 de gener a la tarda, per part d’un pagès, propietari de la finca veïna a la del escorxador, que en anar a obrir la font de Can Sala al torrent Mal, després de mesos de no fer-la anar, es va adonar que l’aigua no baixava neta i va decidir resseguir el torrent Mal fins a l’escorxador a uns 400 metres, trobant-se un corrent d’aigües residuals formades principalment per sang dels animals sacrificats i aigües grises, incloíem varies fotografies d’ahir dilluns 15 de gener de 2018.

Les fotografies estan fetes per sota de l’escorxador dins del torrent Mal, com es pot apreciar les aigües acumulades contenen en gran part restes de sang dels animals escorxats i grises que arrosseguen els fangs produïts també residuals.
Les fotografies estan fetes per sota de l’escorxador dins del torrent Mal, com es pot apreciar les aigües acumulades contenen en gran part restes de sang dels animals escorxats i grises que arrosseguen els fangs produïts també residuals.

Agreujament dels fets

 

Cal tenir present que per la situació i condicions del besament, aquest porta molt de temps produint-se, sembla ser que la tècnica dels infractors consistia en deixar de forma continuada que besessin les aigües residuals en poca quantitat per no cridar l’atenció, abocant al torrent mal bona part de les aigües residuals produïdes per tal d’estalviar-se el cos de la depuració a les EDARS de Berga i Manresa . Nomes caldria creuar les dades de la quantitat de sacrificis i la quantitat d’aigües residuals transportades a les EDAR de Berga i Manresa per part de l’empresa aquests últims mesos.

 

Afecció a la llera publica

 

El besament s’ha realitzat sobre la llera publica del Torrent Mal, mes enllà d’estar prohibit fer qualsevol abocament no permès i amb aigües residuals no depurades, el besament suposa la contaminació d’un torrent en capçalera, que segons el pla hidrològic de les conques internes s’han de preservar en prevenció de generar reserves per aigua de boca, ames l’abocament suposa la contaminació de les aigües subterrànies tant o mes greu com així resta demostrat per la contaminació de la font de Can Sala.

 

Afecció a concessions

 

La font de Can Sala te una concessió que data de l’any 1985, que posteriorment l’any 1999, va haver una transmissió d’aprofitament restant registrada amb el número B-0004382- 23/11/99 per us agrari, posteriorment el 19/11/2002 es va atorgar un canvi per a us ramader per a 300 caps de boví. L’esmentat vessament a causat un greuge en la pròpia explotació ramadera.

 

Síntesi dels fets denunciats i argumentació:

 

Que en base a la Llei 1/01 d’aigües, i atenent que els fets denunciats són, al nostre entendre, constitutius d’una infracció molt greu, pels propis fets en qüestió, que han comportat, en un major o menor grau els següents fets:

 

1- Abocament no autoritzat d’aigües residuals de l’escorxador, i contaminació més que probable de les aigües subterrànies, atenent la naturalesa del substrat que afavoreix l’infiltració.

2- Vessament de residus de l’escorxador provinent del sistema primari de depuració, amb l’agreujant d’acció intencionada i premeditada, al vessar-se els residus des de la l’enreixat del recinte de la indústria per afavorir la sortida dels residus al exterior.

3- Abocament de residus fins al mateix torrent Mal, afectant la zona de Domini públic Hidràulic, i contaminant atenent les característiques permeables del substrat, l’aqüífer de la font de Can Sala. L’esmentada font s’utilitza mitjançant una concessió per us ramader, en aquests cas s’haurà d’aplicar l’agreujant de risc sanitari ramader.

4- S’han de tenir també en compte com agreujants la total vulneració de les normes resolucions, llicències o lleis especifiques, com: les condicions establertes en les resolucions administratives.

5- S’han de tenir en compte com agreujants la total impunitat en que han actuat els promotors de l’escorxador, i per tant cal considerar aquesta una greu actuació de mala fe manifesta, realitzada amb l’únic afany d’obtenir el major benefici econòmic, a costa de lesionar interessos generals i particulars.

 

Demanem:

 

A– Que s’apliqui una sanció qualificada com a “greu” en base a la llei 1/01 d’aigües, amb el seu import màxim de 300.056,61 euros, tant pels d’anys com pels agreujants de mala fe i benefici obtingut, atenen el desenvolupament dels fets.

 

B– Que es realitzi una sanció coercitiva de 30.000 euros, tant pels seus antecedents infractors, com pels agreujants, esmentats anteriorment.

 

C– Que es demani una indemnització pels danys al Domini Públic per l’abocament d’aigües residuals i de llots, amb l’afecció a més dels torrent Mal, a la font de Can Sala. Aquesta font es proveeix de l’aqüífer del torrent Mal, amb autorització per ús ramader per part de l’ACA. Degut a les característiques geològiques, l’afecció a la font és més que segura. A més, el promotor a intentat amagar les proves de l’abocament, mostrant una clara actitud de mala fe, per aquest motiu demanem que apliqueu una indemnització de 150.000 euros a favor del concessionari de la font de Can Sala, pels danys i perjudicis generats, i que col·loqueu un cartell d’aigua no potable, com a prevenció a fi de que la gent no agafi aigua amb garrafes.

 

D– Com a mesura de prevenció i cautelar, s’exigeixi a l’escorxador la clausura de la instal·lació fins que no demostri que a pres totes les mesures tècniques que impedeixi la sortida d’aigües residuals cap al torrent Mal.