· 

Una sentencia declara nul el programa de restauració de la macrocantera de Comacsa a l’Alt Urgell


El 5 de maig de 2009 presentació d’un contenciós contra el programa de restauració. IPCENA juntament amb l’Associació Veïnal de Castellar de Tost, al municipi de Ribera d’Urgellet, vàrem presentar un contenciós administratiu contra la resolució del conseller de Medi Ambient i Habitatge del 5 de maig de 2009 per la revisió de l’autorització ambiental de l’empresa COMACSA, que explota una cantera des de fa més de 20 anys, molt a prop del poble de Castellar de Tost, generant greus impactes paisatgístics en la destrucció de l’entorn original, impactes ambientals afectant irreversiblement la vegetació i la fauna, i perjudicant també la qualitat de vida i la salut del veïnat per l’impacte sonor de les descàrregues explosives i de moviment del substrat, fins al punt de generar escletxes a les cases.

 

El programa de restauració presentat per l’empresa suposa un eutèctic frau de llei, als ser impossible l’assoliment a les condicions naturals, com es comprometia l’empresa al programa de restauració Valorat el pla de restauració presentat per l’empresa, resultava del tot fictici i impossible de portar a terme, en comprometre’s a la restitució en les condicions naturals anteriors a l’explotació, impossible de portar a terme en deixar un front d’explotació de la cantera en un 85% de pendent aproximat, fet que fa inviable el sosteniment de la terra i la restitució de l’antic bosc destruït.

 

La sentencia anul·la el programa de restauració i exigeix un de nou. 

 

La sentència rebuda al setembre de 2015 considera l’estimació en part de les peticions de les entitats demandants a l’anular el programa de restauració, i exigeix a l’empresa explotadora la presentació en tres mesos d’un nou projecte de restauració, que en compliment de la normativa vigent demostri la viabilitat tècnica de la restauració.

La sala del contenciós va estimar les consideracions de l’estudi tècnic presentat per les parts demandants, que entenia impossible d’assolir el grau de restauració recollit al programa de restauració, constituint un autèntic frau amb una afecció irreparable al medi ambient.

 

Les dues entitats hem exigit la presentació del nou programa de restauració amb la finalitat de demostrar una vegada més que l’esmentada explotació va sobrepassar els límits admissibles, que no permeten fer una restitució natural, i exigint el tancament de l’explotació, per evitar d’anys majors. El projecte d’explotació i restauració afecta unes 40 ha que havien anat ocupant durant els 20 anys en funcionament, Sembla ser que el que pretenia l’empresa era fer servir l’adequació de la nova llicència per a una futura ampliació de la pedrera i de la llicència fins al 2030, quan aquesta caduca al 2020.

 

Un territori sobreexplotat de pedreres 

 

Al municipi de Ribera d’Urgellet s’hi localitzen tres pedreres: Àrids La Vansa al nucli de Montant de Tost, COMACSA al nucli de Castellar de Tost i la TP La Vansa al nucli del Pla de Sant Tirs. Als municipis de les rodalies n’hi han cinc més, tres al municipi de les Valls d’Aguilar, una a Fígols i una altra a Montferrer-Castellbò.