· 

IPCENA denuncia l’Escorxador Intercomarcal del Berguedà-Solsonès


IPCENA denúncia que l’Escorxador Intercomarcal del Berguedà-Solsonès després de destruir el barranc a Navès ara vol destruir la riera de l’Hospital, afectant als municipis de Montmajor al Bergada i Navès al Solsonès

 

Atenent la informació publica exposada al DOGC del 30 de maig de 2013, de  sol·licitud de l’Escorxador Intercomarcal del Berguedà-Solsonès d’autorització ambiental d’abocament d’aigües residuals a la riera de l’Hospital. 

 

1 – Antecedents

 

L’any 1999 va sortir a exposició pública el projecte d’Escorxador Intercomarcal Berguedà-Solsonès, el qual preveia abocar directament les seves aigües residuals a la llera del torrent Mal, situat just al costat de la font de Can Sala. Això va fer que el propietari i la font i diferents col·lectius presentessin al·legacions i organitzessin actes en contra.

 

Malauradament, al setembre de 2003 els responsables de l’escorxador realitzen una rasa de forma totalment il·legal d’1 .2 metres de profunditat mitjana a la llera del torrent Mal La font de Can Sala és afectada i durant una setmana queda inutilitzada per a qualsevol ús, ja que el que rajava de les aixetes no és aigua sinó fang. Posteriorment aquesta situació es repetirà durant tota la tardor després de cada període de pluja. L’ACA. va obrir un expedient sancionador i va castigar lleument aquesta infracció.

 

El fatídic 26 desembre 2007 es van descobrir dos vessaments d’aigua residual que l’escorxador feia dies que produïa, un pel desbordament del dipòsit d’emmagatzematge de l’escorxador, que demostrava la total inoperativitat del sistema de fertirrigació. L’altre va ser per un abocament que, presumptament, feia uns mesos que durava i que amb aigües residuals i fangs va contaminar el sistema hídric del Torrent Mal, per la filtració a l’aqüífer que alimenta la font de Can sala.

 

Tot i que la ACA va obrir dos expedients sancionadors que sumat a altres tres expedients més, tots per infraccions comeses per aquesta indústria, malgrat la seva curta existència fins al dia d’avui.

 

Davant d’això vaig tancar la canonada de la font i varem començar a utilitzar l’aigua del pou, en previsió d’una situació similar.

 

2- Les administracions fins ara encontra del abocament.

 

L’ACA va aprovar el 9 de febrer de 2005 una resolució per part del seu servei d’autoritzacions i signada pel seu cap el Xavier Vicens, d’abocament de les aigües depurades prèviament per l’escorxador intercomarcal Bergada Solsonès, a l’EDAR de Berga.

 

L’ajuntament de Navès va emetre una llicencia ambiental a l’escorxador intercomarcal Bergada Solsonès el 8 de maig de 2007, prohibint qualsevol abocament de les seves aigües residuals, i exigint el transport i abocament pel seu tractament final a l’EDAR de Berga.

 

3 – Incompatibilitat ambiental i social del projecte presentat.

 

Pretendre abocar directament des del diposit de magatzematge de l’escorxador, a la riera de l’Hospital entre 50 i 100 m3/dia, que es tota la producció d’aigües residuals que produeix l’industria càrnia es una autèntica irresponsabilitat politica i administrativa que no podem acceptar.

 

La riera de l’Hospital que limita amb la finca de l’escorxador, fins ara s’ha lliurat de la contaminació de l’escorxador.

 

Contràriament al que indica l’administració en la documentació a informació pública en el qual parla d’abocament d’aigües depurades, és rotundament del tot fals, aquestes aigües són predepurades, però no depurades com indiquen, ja que en cas contrari no es portarien a depurar a l’EDAR de Berga I Manresa per resolució administrativa i llicència ambiental municipal.

 

4- Llicència ambiental vigent de l’escorxador.

 

La llicència ambiental municipal del10/05/07 emesa per l’ajuntament de Navès en l’apartat 4.1 indica (sic) “No s’autoritza cap abocament de les aigües residuals generades en l’establiment fora de l’EDAR de Berga” I en els paràmetres màxims permesos es troba la DQO amb 125 m / l

 

5- La riera de l’Hospital es una massa d’aiga protegida

 

La riera està inclosa al registre de zones protegides per l’abastament per l’ACA al 2005. En aquest sentit la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre del 2000 per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.

 

En el seu preàmbul en l’apartat 15 indica:

 

15) L’abastament d’aigua és un servei d’interès general, tal com es defineix a la comunicació de la Comissió Els serveis d’interès general a Europa.

 

19) La present Directiva té com a objecte mantenir i millorar el medi aquàtic de la Comunitat. Aquest objectiu es refereix principalment a la qualitat de les aigües afectades. El control quantitatiu és un factor de garantia d’una bona qualitat de les aigües i, per consegüent, s’han d’establir mesures quantitatives subordinades a l’objectiu de garantir una bona qualitat.

 

24) La bona qualitat de l’aigua contribuirà a garantir l’abastament d’aigua potable a la població.

 

Article 6 Registre de zones protegides.

 

2) El registre o registres comprenen totes les masses d’aigua especificades segons l’apartat 1 de l’article 7 i totes les zones protegides considerades a l’annex IV.

 

6- Afectació a drets d’usos existents.

 

La memòria de l’EIA en la seva pagina 31, en Indica que les captacions es troben aigües amunt del tram afectat pel futur abocament de l’escorxador, i la riera de Navès.

Doncs en aquest sentit, resulten del tot falses les manifestacions de l’ACA, doncs per sota de on l’escorxador pretén abocar es troben diferents explotacions ramaderes, del municipi de Montmajor, comarca del Bergada que utilitzen pastures i l’aigua de la riera per abeurar el ramat, ames d’alguna captació d’aigua autoritzada.

 

7- Aplicar el criteri de prevenció.

 

Esta clar que els promotors de l’escorxador han fet una petició d’autorització ambiental, que pels propis antecedents Infractors reiterats, per l’obligació de l’administració en garantir el bon estat de les masses d’aigua i molt especialment de les que com la riera del Hospital esta declarada protegida per l’abastament. Havia d’haver estat declarada, aquesta petició nul·la per la pròpia incompatibilitat que suposa al afectar una zona protegida hidrològicament i afectar drets d’usuaris que tenen concessions per aigua de boca i d’us ramader que al trobar-se a poca distancia el efecte de risc de contaminació es mes que segur.

 

Exigim 

 

Que com afectats directes en ser Veins del territori manifestem la nostra oposició al projecte i ens mostrem indignats davant de la permisitat de les administracions, com la Generalitat, l’ajuntament de Navès i els  i el Consells comarcals del Solsonès i Bergada al justificar un projecte que aboca a la destrucció de l’ultima riera que resta en bon estat a l’entorn, tot i estar protegida tenir una llicencia municipal que no permet aquest abocament i afectar drets d’usuaris afectats, resulta en tot cas indignant el tracte de favor que pretenen fer les administracions als promotors de l’escorxador en contra dels interessos generals i de la població.

 

Demanem

 

Que el projecte sigui anul·lat per ser incompatible ambientalment i socialment amb el territori.