· 

Consideren molt greu el decret llei que regula la captura d’ocells fringíl·lids


Les entitats ambientals catalanes es queixen que s'elimina quatre espècies d’ocells de la llista d’espècies protegides Els pinsans, com el de la foto, han estat desprotegits a través del decret llei de la Generalitat.

 

El passat dilluns va sortir publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret Llei pel qual es modifica el Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, i s’estableix un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat, adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011.

 

Segons el parer de les entitats ambientals (ADENC-EdC, Associació de Naturalistes de Girona-EdC, CEPA-EdC, DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya (EeAC), Ecologistes de Catalunya (EdC), Grup de Defensa del Ter-EdC, Grup Naturalistes d'Osona, IAEDEN-EdC, IPCENA-EdC, SEO/BirdLife, WWF), la Generalitat ha cedit davant la pressió de la Federació Catalana de Caça per autoritzar pràctiques prohibides per les per les directives europees i la legislació nacional. A més, les ONG recorden que actualment es troba imputada una exdirectora general per donar aquest tipus d'autoritzacions a Catalunya. De fet, és més que probable que la Generalitat vulgui blindar la decisió en fer-ho en format de Decret Llei que ha de ser ratificat dimarts que ve pel Parlament Català per evitar que les ONG puguin recórrer la decisió.

 

Aquest anunci, de forma independent a la opinió que els diferents sectors afectats (caçadors, entitats representants de la societat civil, etc) puguin tenir, el que posa de rellevància és la manca de diàleg per part del govern de la Generalitat, i en definitiva la manca de sensibilitat vers el medi natural patrimoni dels catalans. Per a les entitats ambientals el més greu és la forma en què aquest decret llei ha estat aprovat, sense permetre la opinió de la societat civil ni haver procedit a la consulta sobre el mateix a les entitats ambientals que la representen.

 

El passat més de juny, amb el paquet de normativa a modificar de l’anomenada llei òmnibus, ja s’incorporava una part d’aquesta proposta, a la que es van presentar al·legacions i va tenir un important ressò en la premsa escrita catalana. Posteriorment el govern va passar aquest paquet de propostes al parlament de Catalunya, on estava ja dividit en diversos projectes de llei diferents, sense donar opció a la societat civil a la seva discussió. Però finalment, i després d’haver estat anunciat que es discutiria en el Parlament de Catalunya, ha estat mitjançant un acord de govern el 15 de novembre, sense estar publicat a les actes dels acords de govern del dia, com finalment s’ha tramitat. D’aquesta forma, per a un decret llei que afecta a la conservació d’una part del patrimoni natural de Catalunya, per a mantenir unes pràctiques que poden beneficiar a només de 5.000 caçadors, el Govern ha deixat fora de debat als ens representants de la societat i la resta de forces polítiques.

 

Es significatiu que s’hagi silenciat aquesta aprovació a 5 dies de les eleccions, i que l’anunci en el DOGC hagi estat publicat just l’endemà de les eleccions. Les entitats ambientals considerem del tot inacceptable la forma d’aprovació d’aquest decret llei i la ocultació de tota aquesta tramitació.

El decret elimina quatre espècies d’ocells de la llista d’espècies protegides (pinsà, verdum, cadernera i passerell); prohibeix el vesc aprovant només com a mètodes de captura d’ocells els que estiguin previstos a la normativa comunitària i legislació bàsica estatal; i autoritza la captura de femelles d’aquestes 4 espècies amb l’objectiu d’aconseguir una població captiva.

 

Modificar la Llei de protecció dels animals per a treure l’annex d’espècies protegides aquestes espècies, no es basa en aspectes científics ja que verdums, caderneres i passerells tenen tendències poblacionals molt negatives a Catalunya, que en tot cas són les que haurien d’explicar aquesta desprotecció.

 

Quin sentit té haver declarat fa molts anys aquestes espècies com a protegides i ara quan les seves poblacions estan molt pitjor deixar-les de protegir? Però és que a més a més permetre la seva captura continua vulnerant la legislació europea. Ja que aquestes espècies a nivell europeu no estan a l’annex d’espècies cinegètiques que són les que es poden capturar o caçar, i per tant la seva autorització ha de fer-se segons l’article 9 que marca les excepcions, s’ha de fer en petites quantitats, ha d’estar ben justificada i s’ha de demostrar que no hi ha mètodes alternatius (com és la cria en captivitat). En aquest cas, considera el govern català que autoritzar pels dos mesos que resten de l’any 2011 la captura de 60.000 exemplars, està ben justificada?

 

Assumpció Ruiz, directora executiva de SEO / BirdLife considera que "és molt greu i preocupant que les administracions aprovin per llei pràctiques il·legals contràries al medi ambient que eliminen la possibilitat de recurs en els tribunals per part de les ONG. Aquest és el cas dels fringíl·lids a Catalunya, de la Ciutat del Medi Ambient de Soria, del Parany a València o del Catàleg d'Espècies Amenaçades de Canàries ".

 

Nació Digital