Subvencions, donacions i llegats


15.1. Desglossament de subvencions de capital:

15.2. Subvencions pendents de cobrament:

 

A curt termini:

15.3. L’entitat ha rebut subvencions d’explotació de les següents entitats:

L’Entitat compleix tots els requisits per rebre les subvencions abans mencionades, estan documentades als respectius convenis de col·laboració, i aquestes són destinades als seus objectius fundacionals.

 

15.4. Detalls al balanç i al compte de resultats

 

El detall de les subvencions, donacions i llegats rebuts que figuren en el balanç, així com els reflectits en el compte de resultats, amb distinció dels vinculats directament amb les activitats de la Entitat i dels rebuts amb caràcter de capital, és el següent:

 

Al Balanç

Al Compte de resultats

15.5. Compliment

 

S’han complert totes i cadascuna de les condicions establertes en les bases de les subvencions atorgades i en els convenis signats.

 

15.6. Béns i activitats finançats

 

Els béns i les activitats finançades són les que poden veure’s en el punt número 1.2 de la present Memòria abreujada.


IPCENA EdC - Plaça dels Gramàtics, 2 ( Baixos ) - 25002 Lleida - Telèfon: 973.263793 - / 610.722461 - Email ipcena@ipcena.org

CIF G25258393