Situació fiscal


16 Situació fiscal

 

L'Entitat, d'acord amb l'estipulat en l' impost de societats, tributa com a entitat parcialment exempta. Està acollida a la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. El tipus impositiu és del 10%.

 

Totes les rendes obtingudes durant l'exercici estan exemptes a l'efecte de l' impost de societats, essent el detall d'aquestes:


IPCENA EdC - Plaça dels Gramàtics, 2 ( Baixos ) - 25002 Lleida - Telèfon: 973.263793 - / 610.722461 - Email ipcena@ipcena.org

CIF G25258393