Instruments Financers


12. Instruments Financers

 

12.1 Informació sobre la rellevància dels instruments financers en la situació financera i els resultats de l’entitat.

 

12.1.1 Informació relacionada amb el balanç

 

a. Categories d’actius financers i passius financers

 

a.1) Actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades.

a.2) Passius financers:

12.2. Correccions valoratives i pèrdues per deteriorament

 

En el present exercici l’Entitat no ha dotat cap provisió per deteriorament de crèdits.

 

12.3. Valoració inicial

 

Els actius financers que posseeix l’Entitat han estat valorats inicialment al seu valor raonable, que equival al valor de la contraprestació més els costos de la transacció.

 

12.4. Detall de l’epígraf “usuaris i altres deutors”

13. Moneda estrangera

 

No hi ha diferències de canvi reconegudes en el resultat de l'exercici.

14. Fons propis

 

La composició i el moviment dels diferents comptes durant l’exercici ha estat el següent:

Exercici anterior:

L’Entitat dota el superàvit que en el seu cas pugui obtenir, essent sempre el seu destí restringit al finançament dels projectes i les acciones que componen el fi social de la Institució.


IPCENA EdC - Plaça dels Gramàtics, 2 ( Baixos ) - 25002 Lleida - Telèfon: 973.263793 - / 610.722461 - Email ipcena@ipcena.org

CIF G25258393