Ingressos i despeses


17 Ingressos i despeses

 

1. Ingressos

 

L'Entitat considera com a ingressos les subvencions rebudes, no en funció del seu cobrament sinó conforme les va aplicant als Projectes per als quals han estat concedides. Per això l'Entitat, quan destina fons per a cobrir les despeses dels Projectes, alhora que registra aquesta aplicació de fons com a despesa, imputa la part de la subvenció que correspongui proporcionalment a ingressos, quedant la resta en comptes de Subvencions de Capital o en comptes de Deutes.

 

Detall:

2. Altres despeses d’explotació

 

La composició de la partida de serveis exteriors a 31 de desembre de 2020 és la següent:

3. Despeses de personal

4. Operacions amb els membres de de l’òrgan de govern de l’entitat

 

No s’han portat a terme durant l'exercici operacions alienes al tràfic ordinari o que no s'hagin realitzat en condicions normals de mercat. L’Entitat no ha efectuat durant l'exercici cap bestreta ni ha concedit cap crèdit al personal, ni als membres de l’òrgan de govern.

 

5. Grup d’entitats

 

L’Entitat no pertany a cap grup d’Entitats.

 

18. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos finalitats pròpies

 

18.1. Dotació Fundacional / Fons social

 

L’entitat no disposa de Fons social i no hi ha béns i drets que formin part de la dotació fundacional.

 

18.2. Finalitats Fundacionals

18.3. Compliment de Finalitats Fundacionals

 

Tal i com es dedueix de l’apartat anterior, l’Associació durant el 2020 ha destinat més del 70% dels seus ingressos a finalitats fundacionals, amb la qual cosa s’ha complert amb el que s’estableix legalment.


IPCENA EdC - Plaça dels Gramàtics, 2 ( Baixos ) - 25002 Lleida - Telèfon: 973.263793 - / 610.722461 - Email ipcena@ipcena.org

CIF G25258393