Immobilitat material


5. Immobilitzat material

 

La composició d’aquest epígraf al tancament de l’exercici és la següent:

Exercici anterior:

a. No hi ha costos estimats de desmantellament, retiro o rehabilitació.

 

b. Canvis d’estimació

 

No s’han produït durant l’exercici canvis d’estimació que afectin a valors residuals, als costos benvolguts de desmantellament, retir o rehabilitació, vides útils, ni mètodes d’amortització que tinguin incidència significativa en l’exercici present o en exercicis futurs.

 

c. No hi ha hagut inversions en immobilitzat material adquirides a entitats del grup i associades.

 

d. No hi ha hagut inversions en immobilitzat material situades fora del territori català.

 

e. Immobilitzats en curs

 

No s’han reconegut comptablement immobilitzacions en curs.

 

f. Capitalització despeses financeres

 

No s’han capitalitzat despeses financeres.

 

g. No hi ha hagut correccions valoratives per deteriorament.

 

h. No hi han partides d’immobilitzat que s’han vist afectades per pèrdues i reversions per deteriorament.

 

i. No hi han compensacions a tercers que s’inclouen en el resultat de l’exercici per elements d’immobilitzat material.

 

j. No hi han partides d’immobilitzat material incloses en una unitat generadora d’efectiu.

k. No existeixen béns no afectes a l’explotació. Tots estan afectes a les diferents activitats de desenvolupa l’Associació.

 

l. Bens totalment amortitzats

 

A 31 de desembre de 2020 existeix immobilitzat en ús que està totalment amortitzat.

 

m. Béns afectes a garanties i reversió

 

No existeixen bens afectes a garantia i reversió, ni restriccions a la titularitat.

 

n. Subvencions, donacions i llegats

 

Hi ha subvencions i donacions rebudes al llarg del temps relacionades amb l’immobilitzat material.

o. Compromisos

 

A 31 de desembre de 2020 l’entitat no té compromisos ferms per a la compra d’actius.

 

p. Les circumstàncies de caràcter substantiu que afecten a béns d’immobilitzat material són les següents:

 

L’entitat no te circumstàncies que afectin a l’immobilitzat material tipus litigis, embargaments i situacions anàlogues.

 

q. No hi ha elements de l’immobilitzat material que estiguin subjectes a arrendaments financers o altres operacions de naturalesa similar.

 

r. Resultat de l’exercici derivat de l’alienació d’elements d’ immobilitzat material.

 

No s’ha produït durant l’exercici cap operació de venda amb immobilitzat material que hagi produït un resultat.

 

s. No existeixen immobilitzats materials que s’hagin inclòs com aportacions no dineràries al fons social de l’Associació.

 

t. No s’han produït traspassos entre partides ni hi ha immobilitzats materials no corrents mantinguts per a la venda.

 

u. No existeixen actius materials amb vida útil indefinida.

 

6. Inversions immobiliàries

 

L’entitat al 31 de desembre del 2020 no disposa de immobles classificats com a Inversions Immobiliàries.

 

7. Bens del patrimoni cultural

 

L’entitat al 31 de desembre del 2020 no disposa de béns classificats com a integrants del patrimoni cultural.


IPCENA EdC - Plaça dels Gramàtics, 2 ( Baixos ) - 25002 Lleida - Telèfon: 973.263793 - / 610.722461 - Email ipcena@ipcena.org

CIF G25258393