Immobilitat intangible


10. Immobilitzat intangible

 

Les partides que componen l'immobilitzat intangible de l‘entitat, així com el moviment de cadascuna d’aquestes partides es pot observar en el quadre següent:

a. No hi ha actius que estan afectes a garanties i reversió.

 

b. Canvis d’estimació

 

No s’han produït durant l’exercici canvis d’estimació que afectin a valors residuals, vides útils, ni mètodes d’amortització que tinguin incidència significativa en l’exercici present o en exercicis futurs.

 

c. No hi ha inversions en immobilitzat intangible adquirides a entitats del grup i associades.

 

d. No hi han inversions en immobilitzat intangible els drets sobre els quals s’exerceixen fora del territori de Catalunya.

 

e. No hi ha despeses financeres capitalitzades en l’exercici.

 

f. No hi han correccions valoratives per deteriorament.

 

g. No hi han partides d’immobilitzat que s’hagin vist afectades per pèrdues i reversions per deteriorament.

 

h. No hi han compensacions a tercers que s’inclouen en el resultat de l’exercici per elements d’immobilitzat material.

 

i. No hi han partides d’immobilitzat intangible que estan incloses en una unitat generadora d’efectiu.

 

j. No existeixen béns no afectes a l’explotació.

 

k. Béns cedits en ús gratuïtament a l’entitat: L’entitat no disposa de béns d’aquesta naturalesa.

 

l. Actius intangibles totalment amortitzats

 

A 31 de desembre de 2020 no existeix immobilitzat que estigui totalment amortitzat.

 

n. Hi ha subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l’ immobilitzat intangible.

 

o. Compromisos

 

A 31 de desembre de 2020 l’entitat no té contractes firmats per a la compra o venda d’actius, ni fonts previsibles de finançament.

 

p. Resultat de l’exercici derivat de l’alienació d’elements d’immobilitzat intangible.

No s’ha produït durant l’exercici cap operació d’alienació amb immobilitzat intangible en el present exercici.

 

q. No hi han desemborsaments per investigació i desenvolupament durant l'exercici.

 

r. No existeixen actius intangibles amb una vida útil indefinida.

 

s. Les circumstàncies de caràcter substantiu que afecten a bens de l’immobilitzat intangible són les següents:

 

L’entitat no te circumstàncies que afectin a l’immobilitzat intangible tipus litigis, embargaments i situacions anàlogues.


IPCENA EdC - Plaça dels Gramàtics, 2 ( Baixos ) - 25002 Lleida - Telèfon: 973.263793 - / 610.722461 - Email ipcena@ipcena.org

CIF G25258393