Bases de presentació dels comptes anuals


2. Bases de presentació dels comptes anuals

 

2.1. Imatge fidel

 

Els comptes anuals mostren la imatge fidel de la situació econòmica, patrimonial i financera de l’Entitat, així com dels resultats de les seves operacions i dels canvis en el patrimoni net i fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici 2020, així com del grau de compliment de les seves activitats, de conformitat amb les disposicions legals en vigor i amb els aclariments que es contenen en la present Memòria. Els comptes anuals s’han obtingut a partir dels registres comptables de l’Entitat, efectuats d’acord amb el Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, i tenint en compte la resta de normativa aplicable.

 

2.2. Principis comptables

 

Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici econòmic, com en la confecció dels presents Comptes Anuals, no ha estat vulnerat cap principi comptable obligatori a que es refereix la part primera del Pla General de Comptabilitat i l’adaptació sectorial en matèria d’entitats sense afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya.

Els principis comptables aplicats son:

 

- Entitat en funcionament

- Meritació

- Uniformitat

- Prudència valorativa

- No compensació

- Importància relativa

 

2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació d’incertesa

 

A la data de formulació de la present memòria, no hi ha dubtes ni incerteses importants o significatives en relació amb el funcionament normal de l'empresa, tot i tenir en compte la situació actual del COVID-19 i els seus possibles efectes negatius en l'economia espanyola. De fet els comptes anuals presentats s'elaboren sota el principi d'empresa en funcionament.

 

2.4. Comparació de la informació

Juntament amb les xifres de l’exercici 2020 es presenten les corresponents a l’exercici precedent 2019.

 

2.5. Agrupació de partides

 

No s’han agrupat elements del Balanç de Situació ni del Compte de Pèrdues i Guanys, ni a l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net ni el Estat de Fluxos d’Efectiu de manera diferent a les estructures establertes en els Models formals aplicats.

 

2.6. Elements recollits en diverses partides

 

Existeixen elements patrimonials de l’actiu i del passiu que figuren en més d’una partida del balanç:

 

Préstec amb BANC SABADELL

 

B) II.1 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit ................. 10.774,62 €

C) II.1 Deutes a curt termini amb entitats de crèdit .................... 3.436,81 €

 

Préstec amb BANC SABADELL ICO

 

B) II.1 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit ................. 25.765,59 €

C) II.1 Deutes a curt termini amb entitats de crèdit .................... 4.234,41 €

 

2.7. Canvis en criteris comptables

 

Durant l’exercici 2020 no hi ha hagut canvis en els criteris comptables aplicats per a la comptabilització de les operacions i activitats dutes a terme per l’Entitat.

 

2.8. Correcció d’errors

 

Durant l’exercici 2020 no s’ha hagut d’efectuar correccions d’errors d’exercicis anteriors.

 

3. Aplicació de l’excedent

 

L’òrgan de govern de l’Entitat proposa la següent aplicació de l’excedent de l’exercici:

4. Normes de registre i valoració

 

Les normes comptables d’aplicació a l’Associació son les següents:

• Reial Decret 1514/2007, que aprova el Pla General de Comptabilitat

• Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions.

 

Els comptes anuals es preparen aplicant el Pla General de Comptabilitat de fundacions i

associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel referent

decret.

 

Criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:

 

4.1. Immobilitzat intangible

 

Els elements de l’immobilitzat intangible es valoren al cost o preu d’adquisició. Amb posterioritat al seu reconeixement inicial, els elements es valoren pel seu cost menys l’amortització acumulada i, en el seu cas, l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament reconegudes.

S’aplica una amortització lineal basant-se en la vida útil estimada dels respectius béns, d’acord amb els percentatges següents:

Patents, llicències, marques i similars -- % Aplicacions informàtiques: -- %

Cessió d’espais: --%

 

4.2. Béns integrants del patrimoni cultural

 

A l’associació no hi ha béns integrants del patrimoni històric i cultural.

 

4.3. Immobilitzat material

 

L’immobilitzat material està valorat al cost d’adquisició o producció, que inclou les despeses addicionals que es produeixen fins la posada en funcionament del bé; no s’inclouen les despeses financeres. Els impostos indirectes que graven els elements de l’Immobilitzat material s’inclouen en el preu d’adquisició si no son recuperables directament de la Hisenda Pública. Amb posterioritat es valora pel cost d’adquisició menys l’amortització acumulada i l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament reconegudes.

 

Les despeses per reparació i manteniment que no suposen un increment de la vida útil, es registren com a despesa de l’exercici. Els costos d’ampliació, modernització, millores o allargament de la vida útil dels béns, es comptabilitzen com a més cost dels corresponents béns sempre que sigui possible estimar el valor comptable dels elements que es donin de baixa al haver estat substituïts per un altre.

La dotació anual a la amortització es calcula pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada dels diferents bens, tenint en compte la depreciació que sofreixen pel seu funcionament. Els coeficients anuals que s’apliquen son els següents:

 

Terrenys 0 %

Obres i construccions 10/5/2 %

Instal·lacions tècniques -- %

Mobiliari 25 %

Equips Informàtics 25 %

Elements de transport -- %

Altre immobilitzat -- %

 

Un element d'immobilitzat material es dona de baixa en llibres en el moment en que té lloc, o no s’espera obtenir beneficis o rendiments econòmics futurs pel seu ús, en l’alienació o disposició per altra via.

 

Al tancament de l'exercici, l’Entitat avalua si existeixen indicis de deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat material o d'alguna unitat generadora d'efectiu, en aquest cas, s'estimen els imports recuperables i s'efectuen les correccions valoratives necessàries.

 

S'entén que existeix una pèrdua per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat material quan el seu valor comptable supera l’import recuperable, entès aquest com el major import entre el valor raonable menys els costos de venda i el valor en ús.

 

Les correccions valoratives per deteriorament es reconeixen com una despesa en el compte de pèrdues i guanys.

 

Les pèrdues per deteriorament reconegudes en un actiu material en exercicis anteriors són revertides quan es produeix un canvi en les estimacions sobre el seu import recuperable augmentant el valor de l'actiu amb abonament a resultats amb el límit del valor en llibres que l'actiu hagués tingut de no haver-se realitzat el deteriorament.

 

4.4. Inversions immobiliàries

 

No existeixen terrenys o construccions que l’entitat destini a l’obtenció d’ingressos per arrendaments o ni amb la intenció d’obtenir plusvàlues a través de la seva alienació que s’hagin d’incloure en l’epígraf “inversions immobiliàries”.

 

4.5. Arrendaments

 

Els arrendaments es classifiquen com a financers sempre que, de les condicions d’aquests, es dedueixi que es transfereixen tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. La resta d’arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius.

 

Registre de l’arrendament Financer:

 

En el moment inicial es registra un actiu d'acord amb la seva naturalesa i un passiu financer pel valor raonable de l'actiu arrendat. Les despeses directes inicials inherents a l'operació es consideren com a més valor de l'actiu. La càrrega financera total es distribueix al llarg del termini d'arrendament i s'imputa al compte de pèrdues i guanys aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu.

Registre de l’arrendament Operatiu:

 

En aquest cas, les despeses derivades dels acords es consideren despeses de l’exercici a mida que es meriten, i s’imputen en el compte de pèrdues i guanys.

 

4.6. Permutes

 

Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta.

 

4.7. Instruments financers

 

4.7.1.1 Actius financers

 

Les diferents categories d’actius financers són les següents:

 

a) Préstecs i partides a cobrar

 

En aquesta categoria s’han inclòs els actius que s’han originat en la venda de béns i prestació de serveis per operacions de tràfic de l’entitat. També s’han inclòs aquells actius financers que no s’han originat en les operacions de tràfic de l’entitat i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.

 

Els dipòsits i fiances es reconeixen per l’import desemborsat per fer front als compromisos contractuals.

 

b) Inversions mantingudes fins el seu venciment

 

L’Associació no disposa de cap cartera de valors.

 

c) Actius financers mantinguts per a negociar.

 

No existeixen actius financers adquirits amb el propòsit de vendre’ls en el curt termini, o que formin part d’una cartera d’instruments financers identificada i gestionada conjuntament.

 

d) Inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades.

 

No existeixen inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades.

 

e) Actius financers disponibles per a la venda

 

En aquesta categoria s’han inclòs els valors representatius de deute i instruments de patrimoni d’altres entitats o empreses.

 

Aquestes participacions s’han valorat inicialment pel seu valor raonable que, llevat evidència en contrari, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada, més els costos de transacció directament atribuïbles, formant part de la valoració inicial l’import dels drets preferents de subscripció i similars que, si s’escau, s’hagin adquirit.

 

f) Baixa d’actius financers

 

Durant l’exercici i en el curs de les nostres activitats, s’han donat de baixa actius financers per cobrament de deutors i usuaris.

 

g) Actius financers híbrids

 

No hi ha actius financers híbrids que s’hagin valorat de forma separada.

 

h) Contractes de garanties financeres

 

L’entitat no te contractes que exigeixen que l’emissor efectuï pagaments específics per reemborsar al tenidor per la pèrdua en la que incorre quan un deutor específic incompleixi la obligació de pagament d’un instrument de deute.

 

4.7.1.2 Passius financers

 

a) Dèbits i partides a pagar

 

En aquesta categoria s’han inclòs els passius financers que s’han originat en la compra de béns i serveis per activitats de l’Entitat i aquells que no sent instruments derivats, no tenen un origen en les activitats.

 

Inicialment, aquests passius financers s’han registrat pel seu valor raonable que és el preu de la transacció més tots aquells costos que han estat directament atribuïbles.

 

Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d’interès contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, el pagament de les quals s’espera que sigui en el curt termini, s’han valorat pel seu valor nominal.

 

Les despeses financeres, incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos directes d’emissió, es comptabilitzen segons el criteri de meritació en el compte de resultats utilitzant el mètode de el interès efectiu i s’afegeixen a l'import en llibres de el instrument en la mesura que no es liquiden en el període que es reporten.

 

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.

 

b) Passius financers mantinguts per a negociar

 

No existeixen passius financers que s’emetin principalment amb el propòsit de tornar-los a adquirir en el curt termini, que formin part d’una cartera d’instrument financer i gestionat conjuntament o sigui un instrument financer que no sigui un contracte de garantia financera, ni estigui designat com instrument financer.

 

c) Baixes de passius financers

 

Durant l’exercici i en el curs de les nostres activitats, s’han donat de baixa passius financers per pagaments a proveïdors i creditors.

 

d) Passius financers híbrids

 

No hi ha passius financers híbrids que s’hagin valorat de forma separada.

 

e) Passius financers compostos

 

No hi ha instruments financers que continguin simultàniament un element de passiu i un altre de patrimoni, que calgui classificar cada part de l’instrument per separat.

 

f) Instruments de Patrimoni propi

 

L’entitat no ha realitzat cap transacció amb els seus propis instruments de patrimoni.

 

4.8. Existències

 

Les existències es valoren a preu d’adquisició o el seu valor net realitzable, el que sigui inferior dels dos. Quan aquest últim es inferior, s’efectuen correccions valoratives. Si les circumstàncies que han produït la correcció deixen d’existir, l’import de la correcció es

 

reverteix i es reconeix com a ingrés al compte de resultats.

 

4.9. Transaccions en moneda estrangera

 

La moneda funcional de l’Entitat es l’Euro. Les transaccions en moneda estrangera s’han convertit a la moneda funcional aplicant el tipus de canvi vigent a la data de la transacció.

 

Les diferencies que s’han produït en la liquidació d’aquestes transaccions i en l’aplicació del tipus de canvi al tancament als saldos pendents a 31 de desembre, s’imputen al compte de resultats.

 

4.10. Impostos sobre beneficis

 

L’ Entitat, que està acollida a la Llei 49/2002, està exempta en l’ Impost de Societats pels resultats obtinguts en l’exercici de les activitats que constitueixen el seu objecte social o finalitat específica així com pels increments patrimonials derivats tant d’adquisicions com de transmissions a títol lucratiu, sempre que unes i altres s’obtinguin o realitzin en compliment del seu objecte o finalitat específica i mentre compleixi amb la resta de requisits previstos a la Llei

 

Els resultats obtinguts en l’exercici d’una explotació econòmica restaran gravats al tipus de 10% i es calcula considerant les diferències existents entre el resultat comptable i el fiscal (base imposable de l’ Impost) i diferenciant-ne en aquestes, el caràcter de permanents o de “temporànies” a efectes de determinar l’ Impost sobre Societats meritat en l’exercici.

 

4.11. Ingressos i despeses

 

Els ingressos i despeses es registren comptablement segons el principi de la meritació, quan es produeix el corrent real dels béns i serveis que els mateixos representen, amb independència de la data del seu cobrament o pagament.

 

Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el marc ordinari de l’activitat, deduïts els descomptes i impostos.

 

Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen en funció del grau de realització quan el resultat de la transacció es pot estimar amb fiabilitat.

 

Els ingressos per interessos es meriten tenint en compte un criteri financer temporal, en funció de principal pendent de cobrament i el tipus d’interès efectiu aplicable.

 

4.12. Subvencions, donacions i llegats

 

Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoraran pel valor raonable del bé rebut.

 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos de la següent manera:

 

- Subvencions de capital: S’imputen a resultats en proporció a la amortització efectuada en el període per als elements adquirits

 

- Si es concedeixen per a finançar unes despeses determinades, s’imputen a ingressos en el període en que es meritin les despeses que financen.

 

- Si no tenen una assignació a una finalitat específica, s’imputen com a ingrés en l’exercici en que es concedeixen.

 

Es consideren subvencions, donacions o llegats no reintegrable quan existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció, donació o llegat i s’hagin complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i no existeixen dubtes raonables sobre el seu cobrament.

 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registraran com a passius de l’Entitat fins que adquireixin la condició de no reintegrables.

 

4.13. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades

 

Amb caràcter general, les operacions entre parts vinculades, si n’hi ha, es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable. Si escau, si el preu acordat difereix del seu valor raonable, la diferència es registra atenent a la realitat econòmica de l’operació. La valoració posterior es realitza conforme amb el previst en les corresponents normes.


IPCENA EdC - Plaça dels Gramàtics, 2 ( Baixos ) - 25002 Lleida - Telèfon: 973.263793 - / 610.722461 - Email ipcena@ipcena.org

CIF G25258393