Altra informació


19. Altra informació

 

19.1. Dades sobre personal

 

Durant el exercici 2020 la plantilla de l’Entitat ha estat la següent:

19.2. Canvis als òrgans de govern

 

A 31 de desembre de 2020 i en la data de formulació d’aquests comptes anuals la composició de la Junta Directiva és la següent:

19.3. Operacions que s’ha tramitat alguna autorització.

 

No hi ha cap autorització tramitada.

 

19.4. Honoraris auditor de comptes

 

L’entitat no està obligada a auditar els seus comptes.

 

19.5. Crisis del COVID-19

 

L’entitat ha sofert arran de la crisis del COVID-19, conseqüències financeres d'importància significativa.

La situació actual del COVID-19 ha generat efectes negatius tant a nivell generalitzat en l'economia com particularment en l’entitat.

 

Les accions dutes a terme han estat un ERTE amb efectes des del 27 de març de 2020 fins el 30 de juny del 2020, que afecta a una treballadora amb una reducció de la seva jornada del 100%.

 

També s’ha sol·licitat un finançament ICO per atendre les necessitats derivades de, entre d'altres , pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries, amb l'objectiu de facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19.

 

Per altra banda, es va sol·licitar un ajornament en el pagament de la Seguretat Social del mes d’abril del 2020 de 24 mesos, el qual es va concedir.

 

20. Informació segmentada

 

L’entitat no disposa de la distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les seves activitats ordinàries, per categories d’activitats i projectes.

 

A Lleida, 3 de maig de 2021 queden formulats els Comptes Anuals de l’Associació INSTITUCIÓ DE PONENT PER LA CONSERVACIÓ I L’ESTUDI DE L’ENTORN NATURAL.


IPCENA EdC - Plaça dels Gramàtics, 2 ( Baixos ) - 25002 Lleida - Telèfon: 973.263793 - / 610.722461 - Email ipcena@ipcena.org

CIF G25258393