Actius i Passius financers


8. Actius financers

 

Préstecs i partides a cobrar

 

Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel valor raonable que, llevat evidència en contrari, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que li han estat directament atribuïbles.

 

No obstant això, els crèdits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interès contractual, així com les bestretes i crèdits al personal, les fiances i els desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni, l'import del qual s'espera rebre en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal perquè l'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu.

 

Posteriorment, aquests actius financers es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu.

 

Al tancament de l'exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries; en el cas d'existir evidència objectiva de que el valor d'un actiu financer o d'un grup d'actius financers amb similars característiques de risc valorats col·lectivament, s'ha deteriorat com a resultat d'un o més fets esdevinguts després del reconeixement inicial i que hagin causat una reducció o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs.

 

La pèrdua per deteriorament del valor d'aquests actius financers és la diferència entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'estima que generaran, descomptats al tipus d'interès efectiu calculat en el moment reconeixement inicial.

 

Per als actius financers a tipus d'interès variable, s'utilitza el tipus d'interès efectiu que correspon a la data de tancament d'aquests comptes anuals d'acord amb les condicions contractuals.

 

Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l'import d'aquesta pèrdua s'ha vist disminuït per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, es reconeixen com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres del crèdit que estaria reconegut en la data de reversió si no s'hagués registrat el deteriorament del valor.

 

Inversions mantingudes fins al venciment

 

Les inversions mantingudes fins al venciment es valoren inicialment pel seu valor raonable que, llevat evidència en contrari, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles.

Posteriorment, es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.

 

Al tancament de l’exercici, s’han efectuat les correccions valoratives aplicant el criteris assenyalats en l’apartat anterior.

 

Actius financers mantinguts per negociar

 

Els actius financers mantinguts per a negociar s'han valorat inicialment pel seu valor raonable, que, llevat evidència en contrari, és el preu de la contraprestació lliurada. Els costos de transacció que li han estat directament atribuïts s'han reconegut en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici. Formen part de la valoració inicial l'import dels drets preferents de subscripció i similars que, si s’escau, s'haguessin adquirit.

 

Posteriorment, s'han valorat pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció en què s'hagi pogut incórrer en la seva alienació. Els canvis que s'han produït o produeixin en el valor raonable s'han imputat en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici.

 

Inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades

 

Les inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades s’han valorat inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles. Forma part de la valoració inicial l’import dels drets preferents de subscripció i similars que s’hagin adquirit.

 

Posteriorment, es valoren pel cost menys, si s’escau, l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament.

 

Al tancament de l’exercici, es valoren les correccions valoratives necessàries sempre que hi hagi evidència objectiva que el valor en llibres d’una inversió no és recuperable. La correcció valorativa per deteriorament o per la reversió, es registra com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats.

 

Actius financers disponibles per a la venda

 

Es valoren inicialment pel valor raonable que, llevat d'evidència en contrari, és el preu de la transacció, -contraprestació lliurada-, més els costos de que li han estat directament atribuïbles. Formen part de la valoració inicial l'import dels drets preferents de subscripció i similars que, si s’escau, s'haguessin adquirit.

 

Posteriorment es valoren pel valor raonable, sense deduir els costos de transacció en què es pugui incórrer en l’alienació. Els canvis que s’han produït en el valor raonable es registren directament en el patrimoni net, fins que el actiu causi baixa del balanç o es deteriori, moment en què l’import així reconegut, s’ha d’imputar al compte de resultats.

 

Les correccions valoratives per deteriorament i, si s’escau, la seva reversió, s'han registrat com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del deteriorament ha tingut com a límit el valor en llibres de la inversió que està reconeguda a la data de reversió si no s'hagués registrat el deteriorament del valor.

 

Interessos i dividends rebuts d'actius financers

 

Els interessos i dividends d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de l'adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de resultats. Els interessos s'han reconegut utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu i els dividends quan s'ha declarat el dret del soci a rebre-ho.

 

Baixa d'actius financers

 

L’Entitat dona de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expiren els drets derivats del mateix o se’n hagi cedit la titularitat, sempre que el cedent s'hagi desprès dels riscos i beneficis significatius inherents a la propietat de l'actiu.

 

En les operacions de cessió en les quals, segons l'anterior, no procedeixi donar de baixa l'actiu financer es registrarà addicionalment el passiu financer derivat dels imports rebuts.

 

9. Passius financers

 

A efectes de valoració, els passius financers, es classifiquen en les següents categories:

Dèbits i partides a pagar

 

Els passius financers inclosos en aquesta categoria s’han valorat inicialment pel seu valor raonable, que llevat evidència en contrari, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims, així com les comissions financeres que es carreguin a l'Entitat quan s'originin els deutes amb tercers, es registren en el compte de pèrdues i guanys en el moment del reconeixement inicial.

 

Passius financers mantinguts per a negociar

 

Per a la valoració d'aquests passius financers s'han utilitzat els mateixos criteris que els assenyalats en l'apartat d'actius financers mantinguts per negociar.

 

Baixa de passius financers

 

L'entitat donarà de baixa un passiu financer quan l'obligació s'hagi extingit.


IPCENA EdC - Plaça dels Gramàtics, 2 ( Baixos ) - 25002 Lleida - Telèfon: 973.263793 - / 610.722461 - Email ipcena@ipcena.org

CIF G25258393